Verta žinoti


Privatus detektyvas nepažeisdamas įstatymų gali teikti šias privačios detektyvinės veiklos paslaugas:

 • dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas;
 •  tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu informacijos apie nepilnamečių vaikų (įvaikių), neveiksnių tam tikroje srityje ir ribotai veiksnių tam tikroje srityje asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, elgesį ir juos supančią aplinką rinkimas ir tyrimas, siekiant užtikrinti šių asmenų fizinį ar psichinį saugumą ir tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant šiame punkte nurodytų tikslų. Šiuo atveju privatus detektyvas, aš, neprivalau pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą;
 • informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas;
 • kliento kilmės, giminystės ryšių, biografijos ir kitų duomenų apie klientą rinkimas ir tyrimas;
 • kliento komercinės, gamybinės ir (ar) profesinės paslapčių apsaugos užtikrinimas, techninio saugumo užtikrinimas savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose, taip pat elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose, apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimas;
 • iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teises į tą turtą patvirtinančio dokumento, ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška;
 • konfidencialumo reikalaujančių susitikimų rengimas;
 • konsultavimas kitais privačios detektyvinės veiklos klausimais;
 • asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas;
 • duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimas;
 • skolininkų ir jų turto paieška.

Visas aukščiau išvardintas teikiamas paslaugas privatus detektyvas galės suteikti po susitikimo su klientu. Klientui išdėsčius problematiką, privatus detektyvas pateiks galimus sprendimo būdus ir tik suradus bendrą sutarimą su klientu, privatus detektyvas imsis tiriamosios veiklos.

Kiekvienas Jūsų kreipimasis ar prašymas įvertinamas individualiai, atsižvelgiant į visas aplinkybes ir galimybes Jums padėti.

Apmokėjimą už privataus detektyvo teikiamas privačios detektyvinės veiklos paslaugas reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Privačios detektyvinės veiklos įstatymo 25 straipsnis

 • Privačiam detektyvui už pagal paslaugų teikimo sutartį teikiamas arba suteiktas privačios detektyvinės veiklos paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį.
 • Privataus detektyvo veiklos išlaidos apmokamos iš privataus detektyvo užmokesčio už pagal paslaugų teikimo sutartį teikiamas arba suteiktas privačios detektyvinės veiklos paslaugas.

Specializuotos įrangos naudojimo sąlygas bei su jos maskavimu susijusią paslaugą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos įstatymas